สวิตเซอร์แลนด์

ข่าวสารการท่องเที่ยว

สวิตเซอร์แลนด์ครองอันดับ 1 ประเทศที่ดีที่สุดในโลก Best Countries Rankings 2022

สวิตเซอร์แลนด์ครองตำแหน่งอันดับ 1 อีกครั้ง หลังจากจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก Best Countries Rankings 2022 จัดโดย US News & World Report การจัดอันดับในครั้งนี้ใช้ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ตัวเลข GDP, สภาพเศรษฐกิจ และจำนวนประชากร เป็นต้น โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่แบ่งเป็นกลุ่มคนมีความรู้ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ยังแบ่งเกณฑ์หัวข้อการวัดคะแนนเป็นอีก 10 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวของประเทศ, สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อผู้ประกอบการ, คุณภาพชีวิต, ความมีเอกลักษณ์, สิทธิทางสังคม, อิทธิพลทางวัฒนธรรม, การเปิดกว้างต่อธุรกิจ, สถานะของประเทศในเวทีโลก, การท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรม สำรวจทั้งหมด 85 ประเทศทั่วโลก โดยมีผลสรุปดังนี้ 25 อันดับ ประเทศที่ดีที่สุดในโลก 2022 Switzerland Germany Canada United States Sweden Japan Australia United […]

Read More